ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden

Welkom bij Weddingprofs. Wij stellen het vertrouwen dat u in ons stelt zeer op prijs. Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van onze website en de diensten die wij aanbieden. Door gebruik te maken van onze website en/of onze diensten, gaat u akkoord met deze voorwaarden. Gelieve deze voorwaarden zorgvuldig te lezen voordat u van onze website gebruikt of gebruikmaakt van onze diensten.

Algemeen

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de verhuur en/of verkoop van de in de overeenkomst genoemde goederen en/of diensten met ingang van 01-01-2018 welke is gesloten tussen WEDDINGPROFS en de daarin genoemde huurder en/of koper. Elke huurovereenkomst en offerte kan bij wijziging van leverdatum of contract inhoud zonder opgave van redenen door WEDDINGPROFS te allen tijde worden ingetrokken. WEDDINGPROFS is niet gebonden aan bestellingen, welke niet door ons schriftelijk zijn bevestigd d.m.v. een volledig ingevuld en ondertekende huur/koop overeenkomst en met goedkeuring van de directie. Bij uitvoering van opdrachten behouden wij ons geringe afwijkingen in het design en afgesproken tijden voor. Bij het uitblijven van een aanbetaling binnen de gestelde termijn behoudt WEDDINGPROFS zich het recht voor om de af te nemen goederen en/of diensten aan andere partijen aan te bieden.

Alle huur en/of verkoopprijzen van goederen en/of diensten worden berekend als zijnde per stuk gehuurd en/of verkocht goed en gelden voor de periode, die tevoren tussen partijen is afgesproken. Bij het achteraf bijstellen en/of aanpassen van de huurovereenkomst en/of koopovereenkomst komen de eventuele gerekende korting(en)te vervallen.

Alle door verhuurder aangeboden goederen worden berekend zonder transportkosten, tenzij beiden partijen intern transport zijn overeengekomen. Voor bezorging en/of retourhalen zijn de volgende transportcondities van toepassing: voor bezorging of retourhalen geldt een starttarief plus tweemaal de afstand over de weg in gereden kilometers (ANWB-routeplanner, snelste route) tussen ons bedrijf en de plaats van bestemming, vermenigvuldigd met de geldende kilometervergoeding. Voor bezorging en retourhalen geldt een starttarief plus viermaal de afstand over de weg in gereden kilometers (google Maps, snelste route) tussen ons bedrijf en de plaats van bestemming, vermenigvuldigd met de geldende kilometervergoeding.
Indien door nalatigheid van huurder onnodige kilometers worden gereden door verhuurder (niemand op locatie, onjuist adres), komen alle extra kosten zijnde het dan geldende uurtarief en kilometerprijs geheel voor rekening van huurder.
Mocht door huurder de geplaatste order worden geannuleerd dan worden door verhuurder annuleringskosten aan de huurder in rekening gebracht. Bij annulering van de bestelde goederen en/of diensten voorafgaand aan de afgesproken dag van levering wordt door verhuurder aan de huurder de volgende kosten in rekening worden gebracht, dit geldt ook in geval van overmacht, onmacht, epidemieën ,natuurrampen etc. tenzij schriftelijk anders is afgesproken.:
vanaf 60 dagen voor leveringsdatum: 100% en vanaf datum van boeking/ reservering tot 60 dagen voor leveringsdatum 50 % van het afgesproken contractbedrag

AANBETALING
Indien er sprake is van aanbetaling wordt dit tijdens annulering ten alle tijden niet gerestitueerd tenzij schriftelijk anders is afgesproken en wordt dit bij annulering verrekend met annuleringkosten.

WIJZIGINGEN:
Het wijzigen van de leverdatum is enkel na schriftelijk overleg mogelijk, bij het niet beschikbaar hebben van de diensten en of producten op de nieuwe gewijzigde leverdatum behoudt Weddingprofs zich het recht de huurder en/ of koper een alternatief aan te bieden.
Indien de huurder en of koper niet akkoord gaat met het aangeboden alternatief en wenst te annuleren gelden voor de huurder de regels voor annulering.
Bij het wijzigen van de inhoud van de overeenkomst (bepaalde diensten/ producten weglaten) behoudt Weddingprofs zich het recht dit alsnog aan huurder/ koper door te rekenen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.            

Op het overeengekomen tijdstip en/of datum worden de goederen ter beschikking gesteld van huurder. Indien goederen niet schoon worden ingeleverd worden schoonmaakkosten in rekening gebracht (zie: borg).
Op de retourdatum dienen de goederen zoals door verhuurder eerder aangeleverd op de begane grond (tenzij anders overeengekomen) in de daarvoor bestemde transportmaterialen op het afgesproken tijdstip gereed te staan. Indien huurder op de retourdatum daarbij in gebreke blijft, wordt vanaf dat tijdstip extra laadtijd of huur in rekening gebracht. De huur wordt berekend op basis van de nieuwe huurprijs per dag voor vergelijkbare goederen. Bij het vervoer van de goederen door huurder zelf of door derden, die al dan niet van hem daartoe opdracht hebben gekregen hebben, is het risico van het tenietgaan der goederen en/of de kwaliteitsvermindering van het gehuurde, door welke oorzaak dan ook tot stand gekomen, geheel voor rekening van huurder.

 

Huurder blijft tijdens de huurperiode volledig aansprakelijk voor verlies, beschadiging, breuk en elke kwaliteitsvermindering van de goederen, door welke oorzaak dan ook tot stand gekomen. In al deze gevallen is uiteraard de huurprijs verschuldigd en tevens wordt de vervangingswaarde aan huurder in rekening gebracht. Dit wordt na aankomst in het magazijn van verhuurder door telling vastgesteld. Deze telling is voor beide partijen bindend, tenzij huurder aan kan tonen, dat verhuurder of diens personeel opzettelijk een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven. Verhuurder is niet aansprakelijk en is niet tot nakoming van het contract en/of schadevergoeding ten opzichte van huurder gehouden, indien de goederen door overmacht niet, of niet op de afgesproken tijd ter beschikking gesteld kunnen worden. Voorbeelden: bij het in gebreke blijven door toeleverancier, door een handeling of nalatigheid van de vorige huurder(s), bij afwezigheid van huurder/gemachtigde op afgesproken locatie, filevorming, bedrijfsstoringen, transportproblemen, brand, ziekteverzuim, staking, overheidsmaatregelen etc. Overschrijding van de levertijd kan echter nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadeloosstelling.
Voor het plaatsen van een bestelling wordt in alle gevallen door verhuurder een aanbetaling aan huurder en/of koper in rekening gebracht. Deze aanbetaling is gelijk aan de helft van de huur en/of verkoopprijs (50% van de afgesproken prijs) en dient contant of per bank te worden voldaan. 
De nota inclusief eventuele borgsom dient vooraf per bank of in contanten te worden voldaan bij bezorgen van de te huren goederen. De kosten voortkomend uit het ontbreken van bepaalde gehuurde goederen alsmede kosten veroorzaakt door schade worden bij het retourneren van de goederen a) contant afgerekend en b) verrekend met de borgsom, tenzij anders met verhuurder is overeengekomen. Betaling op rekening is slechts mogelijk indien hiertoe vooraf door verhuurder schriftelijk toestemming is verleend.
Voor bestellingen op rekening geld een betalingstermijn van 10 (tien) dagen. Na overschrijding van de 14 dagen termijn is verhuurder gerechtigd rente in rekening te brengen over het verschuldigde bedrag van 1,5% per maand of een gedeelte gedurende welke huurder in gebreke blijft om de overeengekomen huurprijs te voldoen. Huurder is van rechtswege in gebreke onmiddellijk na het verstrijken van de genoemde betalingstermijn; verhuurder behoeft derhalve geen aanmaning te versturen om huurder in gebreke te stellen. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten, inclusief de incassokosten welke door verhuurder/verkoper zijn gemaakt, komen ten laste van de nalatige huurder. De door verhuurder/verkoper vanwege de inning van de huurprijs/verkoopprijs (inclusief rente) ingeroepen rechtskundige hulp komt eveneens geheel voor rekening van huurder en/of koper. Op de algemene voorwaarden van WEDDINGPROFS  is algemeen Nederlands recht van toepassing.